Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje

Članak 1.

Značenja pojedinih izraza u ovim Uvjetima prodaje - "UloviMe" označava tvrtku ULOVI ME j.d.o.o.sa sjedištem u Gornjem Knegincu, OIB: 17496142389 koje je vlasnik/izdavač Internet stranice www.ulovime.hr putem koje, na temelju ugovora sa drugim fizičkim i pravnim osobama u njihovo ime i za njihov račun pod određenim uvjetima promiče i posreduje u prodaji njihovih proizvoda/usluga po promotivnim cijenama, odnosno po cijenama ispod tržišne vrijednosti. - izraz "Partneri" označava sve fizičke i pravne osobe koje na tržištu prodaju proizvode i/ili pružaju usluge, a koje su temeljem ugovora sa tvrtkom ULOVI ME j.d.o.o.ovlastile isto da u njihovo ime i za njihov račun izdaje javne pozive na stavljanje ponude, prikuplja ponude, sklapa kupoprodajne ugovore, naplaćuje kupoprodajne cijene i druge troškove te izdaje Kupone Ponuđačima te na drugi odgovarajući način sudjeluje i posreduje u promociji i prodaji njihovih proizvoda/usluga. - izraz "Proizvodi/usluge" označava sve proizvode, usluge, odnosno pakete proizvoda i/ili usluga koje se temeljem ugovora između ULOVI ME j.d.o.o.i njenih Partnera nađu na Internet stranici www.ulovime.hr kao predmet javnog poziva na stavljanje ponude, odnosno za koje se u određenom vremenskom periodu prikuplja određeni broj ponuda ili barem određeni minimalni broj ponuda radi njihove prodaje po promotivnim cijenama. - izraz "Ponuđač" odnosi se na svaku osobu koja je registrirala svoje podatke, odnosno koja je otvorila svoj korisnički račun na Internet stranici www.ulovime.hr te koja je temeljem javnog poziva oglašenog na www.ulovime.hr putem svog korisničkog računa dala svoju ponudu za kupnju objavljenog proizvoda/usluge po cijenama i uvjetima istaknutim u javnom pozivu, eventualno uvećano za troškove poštarine i manipulativne troškove. - izraz "Korisnik" označava sve posjetitelje Internet stranice www.ulovime.hr neovisno o tome sudjeluju li u davanju ponuda ili ne, odnosno imaju li otvoren korisnički račun na navedenoj Internet stranici. Izraz "javni poziv" označava trenutak objave proizvoda/usluge od strane UloviMe na stranici www.ulovime.hr koja mora sadržavati pobližu oznaku proizvoda/usluge, cijenu, rok prikupljanja ponuda, broj ponuda koje se prikupljaju i eventualno druge podatke, a nakon čega se pozivaju Korisnici na stavljanje ponuda pod navedenim objavljenim uvjetima.

Članak 2.
Davanje ponuda i kupnja

2.1. UloviMe u ime i za račun Partnera objavljuje na Internet stranici www.ulovime.hr određeni proizvod/uslugu Partnera po promotivnim cijenama te poziva Korisnike da daju svoje ponude za navedeni proizvod/uslugu sukladno objavljenim cijenama i uvjetima, s time da će se ponude prihvatiti, odnosno prodaja će uspjeti samo ukoliko se u predviđenom vremenskom periodu prikupi određeni broj ponuda ili barem predviđeni minimalni broj ponuda, nakon čega će se smatrati da je UloviMe u ime i račun Partnera prihvatila ponudu.

2.2. Davanjem svoje ponude Ponuđač je upoznat i suglasan s time da daje ponudu koja je u cijelosti istovjetna s cijenama i uvjetima objavljenim u javnom pozivu na www.ulovime.hr te davanjem ponude Ponuđač daje svoju izričitu i neopozivu suglasnost da se radi naplate kupoprodajne cijene, a eventualno i troškova poštarine i manipulatinivnih troškova, tereti njegova kreditna kartica.

2.3. Prilikom svake objave proizvoda/usluga iz čl. 2.1. ovih Uvjeta prodaje UloviMe u skladu s uputama Partnera određuje i javno objavljuje uvjete, odnosno vremenski period u kojem se prikupljaju ponude za određeni proizvod/uslugu, kao i broj ponuda, odnosno barem minimalni broj ponuda koje se moraju prikupiti da bi se ponude prihvatile i da bi prodaja uspjela.

2.4. Ukoliko se ne prikupi predviđeni minimalni broj ponuda, sve ponude koje su dane neće biti prihvaćene, odnosno, smatrat će se da nisu niti dane, dakle prodaja predmetnog proizvoda/usluge neće uspjeti.

Članak 3.
Uvjeti za sudjelovanje u ponudama

3.1. Ponudu može dati samo onaj Korisnik koji je punoljetna poslovno sposobna osoba, ili potpuno poslovno nesposobna osoba koja je zastupana po zakonskom zastupniku, odnosno djelomično poslovno sposobna osoba uz suglasnost njegovog zakonskog zastupnika, a koji je Korisnik registrirao svoje podatke, odnosno otvorio svoj korisnički račun na Internet stranici www.ulovime.hr te koja raspolaže nekom od kreditnih kartica navedenih u čl. 3.4. ovih Uvjeta prodaje.

3.2. U slučaju uspjele prodaje iz čl 2.1. ovih Uvjeta prodaje nastaje obveza svakog Ponuđača da isplati kupoprodajnu cijenu, te eventualno poštarinu i druge manipulativne troškove prema važećim cjenicima, te se u svrhu naplate navedenih iznosa tereti kreditna kartica Ponuđača. Ukoliko prikupljanje ponuda ne uspije kako je to navedeno u čl. 2.4. ovih Uvjeta neće se teretiti kreditna kartica Ponuđača.

3.3. Ukoliko nije drugačije određeno nije moguće plaćanje kupoprodajne cijene u ratama ili na kredit već isključivo u cijelosti i po uspješnom dovršetku prikupljanja ponuda.

3.4. Vrste kreditnih kartica s kojima je moguće vršiti plaćanje sukadno ovim Uvjetima prodaje biti će jasno istaknute na stranicama www.ulovime.hr.

Članak 4.
Izdavanje Kupona

4.1. Nakon uspješnog prikupljanja ponuda i naplate sukladno čl. 2.1. i čl. 3.2. ovih Uvjeta UloviMe šalje Ponuđaču Kupon kojeg Ponuđaču dostavlja putem elektronske pošte, na adresu koju je Ponuđač naveo kao adresu njegove elektronske pošte. Vlasnik i izdavač Kupona je Partner.

4.2. Kuponi iz čl. 4.1. sadrže ime i prezime/naziv kupca, a koje je Ponuđač kupac naveo prilikom davanja ponude, a osim navedenih podataka, Kuponi obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Kupona, pobližu oznaku proizvoda/usluge (opis, vrstu, model, količinu, veličinu i slično), rok u kojem Ponuđač nakon izdavanja Kupona može podnijeti zahtjev za isporuku/izvršenje/konzumaciju proizvoda/usluga, način i mjesto isporuke/izvršenja/konzumacije proizvoda/usluge, te druge podatke ukoliko je to potrebno (u daljnjem tekstu: Kupon).

4.3. Ponuđač je dužan čuvati Kupon te ga može predočiti Partneru u roku i pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima prodaje i na samom Kuponu, te u dogovoru s Partnerom, a UloviMe i njeni Partneri ne odgovaraju za gubitak i krađu kupona.

4.4. Ponuđač je dužan iskoristiti Kupon u roku navedenom u Kuponu. Nakon isteka navedenog roka Ponuđač ne može zahtijevati, odnosno iskoristiti isporuku/izvršenje/konzumaciju proizvoda/usluga. Valjanost Kupona ne može se produživati.

4.5. Ukoliko nije drugačije određeno izdaje se samo jedan Kupon po ponudi i Ponuđač smije koristiti samo jedan Kupon po ponudi.

4.6. Kuponi glase na ime i prezime i ne mogu se prenositi na druge osobe, reproducirati ili prodavati niti se mogu kombinirati s drugim Kuponima, potvrdama priznanicama ili poklon-bonovima izdanih od strane ULOVI ME usluga j.d.o.o. ili drugih osoba, osim ukoliko to nije izričito određeno u pojedinom promotivnom javnom pozivu na stavljanje ponuda ili ukoliko to Partner izričito dozvoli.

4.7. Kuponi se izdaju isključivo nakon uspješno provedenog prikupljanja ponuda iz čl. 2.1. ovih Uvjeta prodaje te Ponuđaču služe kao dokaz kupljenog proizvoda/usluge, a koji je u skladu s Općim uvjetima, Uvjetima prodaje te cijenama i uvjetima oglašenim u javnom pozivu na www.ulovime.hr kao i pravilima Partnera koji sudjeluju i svoje proizvode/usluge u pojedinim promocijskim akcijama prodaju ispod tržišne vrijednosti.

4.8. Svaka neovlaštena uporaba Kupona rezultirati će prestankom važenja Kupona.

Članak 5.
Odgovornost

5.1. Budući da UloviMe nije niti prodavatelj niti proizvođač niti vlasnik niti isporučitelj proizvoda/usluga, niti je u posjedu istih, UloviMe ne odgovara za isporuku i kvalitetu proizvoda/usluga kao niti za materijalne i prave nedostatke stvari, niti za eventualnu materijalnu i/ili nematrijalnu štetu nastalu korištenjem proizvodima/uslugama.

5.2. Partneri odgovaraju za kvalitetu proizvoda/usluga te su u u obvezi isporučiti proizvod/uslugu na način i u skladu s dobrim poslovnim običajima i praksom.

5.3. Partneri i/ili proizvođači proizvoda/usluga odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke te odgovaraju za sve eventualno nastale štete u svezi s korištenjem navedenih proizvoda i usluga u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

5.4. UloviMe je dužna sukladno visokim standardima poslovanja organizirati, voditi i posredovati u promotivnim prodajama u ime i za račun Partnera te u svim poslovima koje poduzima postupati u skladu s načelom savjesnosti i poštenja i pažnjom dobrog gospodarstvenika vodeći računa o interesima kako Partnera tako i Korisnika.

5.5. Partneri/proizvođači proizvoda nisu odgovorni za neisporuku proizvoda poslanih putem Hrvatske pošte zbog netočnih ili nepotpunih podataka koje je kupac geškom ostavio prilikom kupovine na portalu www.ulovime.hr.

5.6. Prigovori se upućuju pismeno na adresu prodavatelja navedenu u ponudi.

Plaćanje se odvija putem web portala www.ulovime.hr čiji je rok isporuke naveden na ponudi portala. Svaki kupac ima pravo na raskid Ugovora/povrat uz povrat sredstava u roku od 14 dana od dana kupljene usluge ne navodeći razlog za povrat proizvoda.

Također nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora kupac ostvaruje u sljedećim situacijama: samo ukoliko je došlo do oštećenja na proizvodu uslijed transporta od prodavatelja do kupca. Pravo na raskid Ugovora kupac ne ostvaruje ako se kupac nije pridržavao uputstava za korištenje i održavanje proizvoda. Postupak otkaza Ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana je moguć samo u slučaju više sile. Razdoblje u kojem ponuda i cijena vrijede prema oglašenoj ponudi prodavatelja a prema specifikaciji ponude.

 

Članak 6.
Ostale odredbe

6.1. Ukoliko je predmet javnog poziva/ponude/prodaje proizvod/usluga koje se dostavljaju Ponuđaču tada je pored kupoprodajne cijene Ponuđač dužan podmiriti i troškove poštarine i manipulativne troškove sukladno važećim cjenicima, sa čime je Ponuđač suglasan.

6.2. Ukoliko je predmet javnog poziva/ponude/prodaje proizvod/usluga koju je sam Ponuđač dužan preuzeti/zatražiti isporuku/konzumaciju, tada Ponuđač može preuzeti/zatražiti isporuku/konzumaciju na mjestu gdje Partner redovito obavlja svoju djelatnost, odnosno na mjestu označenom na Kuponu te Ponuđač ne može zahtijevati ispunjenje na drugom mjestu, a ukoliko točno vrijeme ispunjenja nije naznačeno na Kuponu, ispunjenje se može tražiti u vrijeme koje odgovara i Ponuđaču i Partneru, odnosno sukladno njihovom međusobnom dogovoru.

Članak 7.
Stupanje na snagu

7.1. Ovi Uvjeti prodaje stupaju na snagu danom njihove objave na Internet stranici www.ulovime.hr te se smatra da je svaki Korisnik i Ponuđač upoznat s njima te da ih u cijelosti prihvaća.

7.2. Eventualne izmjene ovih Uvjeta prodaje stupaju na snagu danom njihove objave na Internet stranici www.ulovime.hr te se smatra da su svi Korisnici i Ponuđači, bez obzira na vrijeme otvaranja korisničkog računa, upoznati s njima te da ih prihvaćaju.

 

 

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a temeljem članka 90. st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ulovite najbolje popuste! Primajte naš newsletter!
x
Ova stranica koristi kolačiće("cookies"). Više informacija. U redu